Městské divadlo Dr. Josef Čížka

Uvolnění společenských poměrů po polovině století, a hlavně vydání spolkového zákona 15.listopadu 1867 znamenalo i v Náchodě podstatné oživení kulturní činnosti a vznik nových spolků. Citelně zde však chyběl vhodný sál pro veřejné společenské a kulturní příležitosti. Proto městské zastupitelstvo schválilo 9.března 1889 zakoupení hostince U Zlatého beránka a jeho přestavbu na vlastní náklady pro veřejné účely. Divadelní sál byl v nové podobě otevřen pro veřejnost 3. ledna 1892.

 

Stará hostinská

Severní strana náměstí a poloha těsně pod zámeckým kopcem se vždy jevila jako výhodná a hostinec zde býval od nepaměti. Nejstarší písemně doložené jméno hospody „v Kvásinách“ bylo prý odvozeno od majitele, jímž měl být sládek pivovaru v Kvasinách poblíž Rychnova nad Kněžnou. Od poloviny 19. století nesl ubytovací hostinec, později hotel, název „U Zlatého Beránka“ a ten mu vydržel až do roku 1910. Často používaná zkrácená podoba jména „U Beránka“ se pak stala oficiálním názvem moderního hotelu v roce 1914 a je používána dodnes. V patře hostince byly hostinské pokoje. Nejprve pouze čtyři, časem se jejich počet zvýšil až na deset.

 

Rekonstrukce nebo demolice stavby?

Od roku 1911 se projevila obava, že při pronájmu v jeho současném stavu hrozí rizika bezpečnostní i zdravotní. Městská komise se rozhodovala, zda by v ohledu zdravotním i reprezentativním doporučila úpravu dnešní budovy či zda by se měla stavět budova nová. Po mnoha debatách a návrzích se městská rada společně se starostou Čížkem shodli na tom, že stávající budova hotelu i se sálem bude úplně zbořena a na jejím místě byl postaven hotel zcela nový i s divadelním sálem. Byl vysloven souhlas, aby se s bouráním začalo co nejdříve.
Již v dubnu 1911 byl zbourán starý Beránek.

8.5.1911 se konalo jednání zastupitelstva, které mělo na pořadu jediný bod, a to nabídku paní Valburgy Letzelové na odprodej jejího domu čp. 73, hotelu Letzel. Paní Letzelová si uměla spočítat, že modernímu podniku by její hotel mohl těžko konkurovat a že tedy prodej bude pro ni výhodnější. Sousední hotel Letzel tedy rozšířil prostory pro novou stavbu. V květnu 1911 byl zbořen i starý hotel Letzel a vyhovující staveniště pro nový projekt bylo připraveno.

Z oslovených odborníků získal největší podporu návrh architekta Dr. Aloise Čenského, který byl profesorem na pražském vysokém učení technickém a měl již zkušenost se stavbou Vinohradského divadla.

Ještě před realizací nové stavby se 12. prosince 1911 bouří spolek majitelů domů, který později přikládá Pamětní spis adresovaný zastupitelstvu a v něm znovu opakují námitky proti nákladnosti projektu stavby hotelu i divadla a obavy ze zadlužení města a občanů. Poté se však prokázalo, že řada z dodaný 272 podpisů pod dokumentem byla získána podvodně a bylo rozhodnuto začít se stavbou budovy.

 

Stavba nového městského hotelu a městského divadla

Architekt Dr. Alois Čenský působil v této době jako profesor pozemního stavitelství na České technice v Praze a byl považován za představitele české novorenesance a secese. I po sto letech musíme uznat, že Náchoďané nemohli volit lépe. Dochovaná korespondence dokládá, jak zodpovědně přistupoval ke svěřenému úkolu a výsledná podoba exteriéru i interiérů stavby je především výsledkem jeho zaujetí a pracovního nasazení.

Na hlavní stavitelské práce byli vybráni společníci Josef Novotný, František Fňouk a František Černý z Hradce Králové. Stavba byla 22. dubna 1912 zahájena. Na stavbě pracovalo někdy až 150 lidí denně. Po dokončení stavby architekt Alois Čenský uveřejnil podrobný popis stavby v několika časopisech Archeologický obzor.

“Své jméno zdědila budova po starém hotelu U Beránka, V podstatě své sestává ze dvou skupin místností. Prvá skupina obsahuje hotel se 40 hostinskými pokoji a příslušnými místnostmi restauračními a kavárenskými, jež jsou umístěny vesměs v předních prostorech budovy. Druhou skupinu tvoří místnosti sálové, situované v zadních traktech budovy a sestávající z velkého sálu a k němu přiléhajícího malého sálu a sálu přednáškového.“

 

r. 1914

Otevření nového městského divadla v Náchodě na konci dubna roku 1914 bylo vnímáno jako významný kulturní počin mnohem širšího než jen místního dosahu. Například významný celostátní časopis Zlatá Praha uveřejnil několik snímků a v průvodním textu větu:“ Náchod se otevřením nového divadla stal kulturním střediskem severovýchodních Čech“.

Krásná secesní budova byla vždy dvouúčelová a starostí městské rady bylo mimo jiné nalézt vhodného nájemce hotelové části. V sobotu 7. února 1914 se poprvé pro veřejnost slavnostně otevřela kavárna a restaurace nového hotelu U Beránka.

 

Pojmenování divadla

V březnu nečekaně vážně onemocněl starosta města JUDr. Josef Čížek a dne 30.5. 1934 zemřel. K uctění památky dlouholetého zasloužilého starosty města a náchodského okresu a v ocenění jeho velkých zásluh o kulturní rozvoj rozhodla městská rada, že pojmenování divadlo po starostovi a stejně tak i ulici.

 

Prezidentské apartmá

V roce 1926 při příležitosti návštěvy prezidenta T.G. Masaryka v Náchodě byla ve velkém sále uspořádána slavnostní recepce a po ní pan prezident odpočíval v prezidentském apartmá v hotelové části.

V roce 2011 po celé léto v našem hotelu bydlel Václav Havel s celým svým štábem při natáčení filmu Odcházení v České Skalici.